Choď na obsah Choď na menu
 

V I T A J T E

na stránke Základnej školy

v Slatinských Lazoch

aj v školskom roku 2020/2021

nepomenovany--2-.jpg12--1-.jpg

 

 

 

 

 

 

oznacenie_priestorov-zs_slatlazy2--2--page0001.jpg1publicita_loga-page0001.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  OZNAM PRE RODIČOV našich žiakov 

 

 

Vážení rodičia/ zákonní zástupcovia,

dňa 1.8.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2021 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

V tejto súvislosti, je nevyhnutné predložiť v termíne do 31.07.2021 na Obecný úrad v Slatinských Lazoch:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa /za každého zákonného zástupcu osobitne/

 

Uvedené potvrdenia - vyplnené a podpísané, Vás žiadame priniesť osobne na Obecný úrad v Slatinských Lazoch alebo poslať na mail fojtikova@lazy.sk

 

Tlačivo čestného vyhlásenia si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

 

 

  Karanténne opatrenia  

 

 

Vážení rodičia, milí žiaci !

 

Na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom vo Zvolene   č.: 2021/2585  zo dňa 08.06.2021


prerušuje naša škola prezenčné vyučovanie vo 4. ročníku z dôvodu karanténneho opatrenia – uzavretia.

Vzdelávanie v tomto ročníku  bude prebiehať dištančne  prostredníctvom platformy „ Bez kriedy“, online prostredníctvom  messenger, /zoom./

Prosíme rodičov, aby zabezpečili technické vybavenie svojim deťom a dohliadli na prítomnosť žiakov na dištančnom vzdelávaní, nakoľko sa blíži termín koncoročnej klasifikácie, kedy sa už prevažne prebraté učivo opakuje a systematizuje.

 

 

 

ROZHODNUTIE  č.: 2021/2585Za, CiZvolen: zo dňa 08.06.2021 / výňatok/

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c), § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 355/2007 Z. z.“) vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosným ochoreniam podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. b), c), f) zákona č. 355/2007 Z. z.v spojení s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. osprávnom konaní (správny poriadok) vznení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 71/1967 Zb.“) na základe epidemiologického vyšetrovania zo dňa 08.06.2021nariaďuje tieto op a t r e n ia: Podľa § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. b), c), f) zákona č. 355/2007 Z. z. sa sa nariaďuje Základnej škole Slatinské Lazy č. 112, 962 25, IČO: 37831313 karanténne opatrenie – uzavretie 4. ročníka  v čase od dňa 05.06.2021 do konca trvania karanténnych opatrení, t.j. do 18.06.2021.

 

 

Ing. Miroslava Hozlárová

riaditeľka ZŠ Slatinské Lazy

 

 

  Karanténne opatrenia  

 

 

Vážení rodičia, milí žiaci

Na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom vo Zvolene  č. 2021/2568 Za , vydaného dňa  07.06.2021 a rozhodnutia RÚVZ so sídlom vo Zvolene  č. 2021/ 2569 Ci, Za ,   vydaného taktiež dňa   07.06.2021 

prerušuje naša škola prezenčné vyučovanie v 7.,8.,9.,a v 6. ročníku z dôvodu karanténneho opatrenia – uzavretia.

Vzdelávanie v týchto ročníkoch bude prebiehať dištančne  prostredníctvom platformy „ Bez kriedy“, online prostredníctvom googlemeet , messinger, zoom.

Prosíme rodičov, aby zabezpečili technické vybavenie svojim deťom a dohliadli na prítomnosť žiakov na dištančnom vzdelávaní, nakoľko sa blíži termín koncoročnej klasifikácie, kedy sa už prevažne prebraté učivo opakuje a systematizuje.

 

/ príloha: výňatky z rozhodnutí /

ROZHODNUTIE : Č. 2021/2568 Za , Zvolen: 07.06.2021

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c), § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 355/2007 Z. z.“) vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosným ochoreniam podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. b), c), f) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 71/1967 Zb.“) na základe epidemiologického vyšetrovania zo dňa 07.06.2021 nariaďuje tieto o p a t r e n i a: Podľa § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. b), c), f) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje Základnej škole Slatinské Lazy č. 112, 962 25, IČO: 37831313 karanténne opatrenie – uzavretie 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník () v čase od dňa 03.06.2021 do konca trvania karanténnych opatrení, t.j. do 16.06.2021.

 

ROZHODNUTIE  č: 2021/ 2569 Ci, Za , Zvolen:07.06.2021

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c), § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 355/2007 Z. z.“) vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosným ochoreniam podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. b), c), f) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 71/1967 Zb.“) na základe epidemiologického vyšetrovania zo dňa 07.06.2021 nariaďuje tieto o p a t r e n i a: Podľa § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. b), c), f) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje Základnej škole Slatinské Lazy č. 112, 962 25, IČO: 37831313 karanténne opatrenie – uzavretie 6).ročník  v čase od dňa 05.06.2021 do konca trvania karanténnych opatrení, t.j. do 18.06.2021.

Ing. Miroslava Hozlárová,

riaditeľka Základnej školy , Slatinské Lazy

 

  Deň mlieka v školskej jedálni  

 

V školskej jedálni sme si pripomenuli Medzinárodný deň mlieka :)

 

img_20210512_120842.jpg

 

 

Foto si môžete pozrieť tu .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pozvanie k pani starostke  

 

 

Naši zlatí prváčikovia dostali na dnes krásne pozvanie. Navštívili aj s pani učiteľkou triednou obecný úrad. Pani starostke  Darine Hroncovej predviedli ako sa krásne naučili čítať a dostali od nej aj hodnotenie do žiackych knižiek.

 

received_298255481807394.jpeg

Fotky si môžete pozrieť tu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovanie od 10. 5. 2021

 

 

Milí rodičia a žiaci !

 

Od 10.5.2021 sa  už  nemusíte preukazovať negatívnym testom alebo výnimkou. 

Stačí doniesť len vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 

 

Ing. Miroslava Hozlárová

riaditeľka ZŠ Slatinské Lazy

t.č. 0911 544 774

 Aktuálne vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

smiley  Deň Zeme smiley

 

Ako každý rok aj teraz sme si pripomenuli Deň Zeme vyčistením okolia školy a obce. Nemohli sme byť aktuálni, teda 22. 4., pretože sme sa ešte vtedy učili dištančne. Žiaci mali veľmi dobrý pocit z vykonanej práce.

 

received_297917365269124.jpeg

 

Viac fotiek si môžete pozrieť vo fotogalérii tu . 

 

Pri príležitosti Dňa Zeme si môžete preskúšať svoje vedomosti z prostredia ochrany životného prostredia v EkoKvíze.

https://hra.ekokviz.eu/

 

 

   „Nevyhadzujeme, recyklujeme“  

 

 

Toto nám všetkým odkazuje múdra pani sova aj sama príroda i naše piatačky Maťka Mažgútová, Tánička Žitníková, Paulínka Michnová.

Zapojili sa do 49. úlohy Recyklohier „ Zahrajme sa na dizajnérov“ – návrh krabičky na zber použitých batérií.

Ich práca bola vybratá ako jedna z najlepších spomedzi všetkých zapojených škôl ( v projekte je ich 1262). Ich odmena je nádherná kniha „Počuješ rozprávať stromy?“.

 

recyklohry_matka--pavlinka--tanicka.jpg

 

Recyklohry je školský projekt, ktorý spája vzdelávací program, súťaže a zber elektrozariadení i použitých batérií. Zapojení sme od r. 2010.

                                                                                                                                                  Mgr. Evka Rovňanová

Dotácia ministerstva školstva pre jedálne

ĎALŠIE 2 MILIÓNY EUR PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE
Zdravšie stravovanie žiakov, kvalita ponúkaných jedál a modernejšie vybavenie školských jedální – to sú ciele dotácie ministerstva školstva.

Rezort tento rok na tento účel vyčlenil celkovo 2 milióny eur.

Na základe vyhodnotenia žiadostí dotáciu pridelil 417 školským jedálňam základných a stredných škôl.

Finančná podpora je určená na zlepšenie ich vybavenia, pričom maximálna výška finančných prostriedkov pre jedného žiadateľa predstavuje sumu 5 000 eur.

Zoznam podporených žiadostí si viete pozrieť na tomto linku:

https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-zlepsenie-vybavenia.../

 

Viac si môžete pozrieť na našom fb profile tu. 
 

   Deň matiek  

 

 
Druhá májová nedeľa už tradične patrí našim mamám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 9. mája. Pre naše milé babičky a mamičky sme pripravili s našimi žiakmi krásne pohľadnice, ktoré sme osobne rozniesli do ich rúk.  
 
Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.
 
Ďakujeme všetkým mamám a babkám za ich lásku a obetavosť.
 
received_376424633685031.jpeg
 
Kvety pre mamu
Všetky kvety do rúk mamy,
skladám ako drahokamy.
Za jej lásku, plnú nehy,
za zelené detské brehy.
Za jej štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávky nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko.
Všetkým MAMIČKÁM prajeme  
všetko najlepšie ku Dňu matiek
........
 
 
 
Čo v maminých očiach vidím,
to nedostať nikde kúpiť.
Sú to hviezdy, aké máva,
kto na lásku nie je skúpy.
Keď mamička na mňa hľadí,
zalieva ma radosť, šťastie.
Kiež sa mamkám v celom svete
v očiach taká hviezda zaskvie!
Nedám mamu za celý svet,
nikto mi ju nenahradí...
Jej oči a moje oči
vravia: my sa máme radi!
Len jedno si želám, mama:
nemať žiadne previnenia.
Nech sa tvoje hviezdy v očiach
nikdy v slzy nepremenia.
VŠETKÝM MAMIČKÁM prajeme  
všetko najlepšie ku Dňu matiek.
 
received_5475836562458670.jpeg
 

   Geografická olympiáda  

 

 
Úspech - OK a KK Geografická olympiáda
Dňa 5.2. sa uskutočnilo Okresné kolo Geografickej olympiády. Tento rok sa konal 49. ročník formou online. Zúčastnili sa ho Terezka Ďurčíková a Alex Chmelař z 5. ročníka, a Marek Foff a Vincent Staviščák zo 6. ročníka.
1.miesto v teoreticko - praktickej časti získal Vincko Staviščák .
Postúpil na krajské kolo, v ktorom získal krásne 7. miesto.
Na obrázku môže byť dieťa a text

Všetkým súťažiacim gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách a súťažiach.

 

   OK Biologická olympiáda  

 

 

bio.jpg

 

Dňa 20.4. sa uskutočnilo Okresné kolo biologickej olympiády kategória D, na ktorom sa zúčastnili a odniesli si tieto krásne ocenenia:   


1.miesto v teoreticko -praktickej časti žiačka Jánošíková Grétka  a 3.miesto  Vincko Staviščák 


V časti projektovej  Katka Hroncová obsadila opäť 1.miesto.

 


Všetkým súťažiacim gratulujeme a držíme palce v ďalších  kolách a súťažiach. 
 
Ing. Miroslava Hozlárová
riaditeľka ZŠ Slatinské Lazy

 
 

   Zápis do 1. ročníka  

 

 
 
Mesiac apríl je pre najstarších žiakov škôlky časom, keď sa ako predškoláci zapíšu do veľkej školy. Každým rokom sa tešia na túto udalosť, stále noví a noví škôlkári. Posledné dva roky im však túto veľkú udalosť prekazila choroba zvaná COVID 19. Nemohli sa v škole prezentovať svojimi vedomosťami a ukázať tak či sú už pripravení na nástup do školy. Z dôvodu dodržania epidemiologických opatrení sa teda zápis do 1. ročníka na našej škole konal bez nich 15.04.2021.
Rodičia vyplnili prihlášky a objednali pomôcky pre svoje ratolesti. Pani učiteľka a pani riaditeľka si zapísali údaje a rodičom odovzdali malý darček pre budúceho žiačika.
Tešíme sa na Vás milí naši školáci v  S E P T E M B R I ! ! !
 
img_20210415_071720.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_20210415_071945.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Moje zdravie - súťaž  

 

 

 

Moje zdravie

 

V súvislosti so Svetovým dňom zdravia 2021, ktorý sa každoročne oslavuje 7.apríla,  sme sa so žiakmi 2.ročníka zapojili  do súťažnej aktivity. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je zdravie definované ako stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody, a nielen neprítomnosť choroby a slabosti. Avšak všeobecne je pojem ,,zdravie´´ veľmi abstraktný a ťažko merateľný. K tejto téme bola v rámci regiónu pripravená výtvarná výzva  ,, Nakresli svoje zdravie´´, ktorej cieľom bolo motivovať deti, aby sa  zamysleli nad tým, čo pre nich zdravie znamená a svoju predstavu akýmkoľvek spôsobom nakreslili  na papier. Vybrané kresby žiakov sme  poslali a budú publikované v Národnej správe o zdravotnej gramotnosti.

anetka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

petra.jpg

 

 

 

 

 

 

 

michal.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A  ZŠ Slatinské Lazy

 

 

   Vyučovanie od 3. 5. 2021   

 

 

 

Milí rodičia a žiaci !

 

Od 3.5.2021 sa  už  nemusíte preukazovať negatívnym testom alebo výnimkou. 

Stačí doniesť len vyhlásenie o bezinfekčnosti/ príloha 8/

Testovanie kloktacími testami sa bude realizovať posledný krát v stredu 5.5. 2021 ,

keďže v predchádzajúcom týždni nastúpili do školy už celé triedy aj na 2.stupni.

Testovania sa môžu dobrovoľne zúčastniť aj ročníky 1. a 2. okrem 3.- 4.a celého 2.stupňa.

V prípade záujmu o posledné testovanie - kloktanie kontaktujte prosím triedneho učiteľa Vášho dieťaťa. 

 

Ing. Miroslava Hozlárová

riaditeľka ZŠ Slatinské Lazy

t.č. 0911 544 774

 

pravidla-od-3.5.2021.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vyučovanie od 26. 4. 2021   

 

 

Milí rodičia a žiaci , 
od pondelka 26. 4. 2021 nastupujú do školy okrem 1. stupňa, celého 8. a 9. ročníka aj všetci žiaci 5. - 7. ročníka.
Vyučovanie bude prebiehať podľa pôvodného rozvrhu, ktorý bol schválený v septembri 2020. 
 
 
Školská dochádzka

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude  zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne   

Fotoalbum

Deň mlieka v školskej jedálni 2020-2021

Datum: 19. 5. 2021
Fotografií: 15
Zložiek: 0

Prváčikovia 2020-2021 u pani starostky

Datum: 19. 5. 2021
Fotografií: 5
Zložiek: 0

Deň Zeme 2021

Datum: 10. 5. 2021
Fotografií: 10
Zložiek: 0

Lyžiarsky výcvik 2020

Datum: 26. 2. 2020
Fotografií: 6
Zložiek: 0

Ochutnávka 2019

Datum: 19. 11. 2019
Fotografií: 6
Zložiek: 0

Školský klub

Datum: 18. 10. 2019
Fotografií: 6
Zložiek: 0

Deň Zeme 2019

Datum: 26. 4. 2019
Fotografií: 10
Zložiek: 0

Zápis 2019

Datum: 11. 4. 2019
Fotografií: 18
Zložiek: 0

Stavanie mája 2018

Datum: 10. 5. 2018
Fotografií: 23
Zložiek: 0

Lyžiarsky výcvik 2018

Datum: 21. 3. 2018
Fotografií: 24
Zložiek: 0

Úspechy v karate 2017/2018

Datum: 20. 2. 2018
Fotografií: 13
Zložiek: 0

Rodičovský ples

Datum: 24. 2. 2017
Fotografií: 171
Zložiek: 5

Úspechy našich žiakov

Datum: 21. 9. 2012
Fotografií: 184
Zložiek: 8

Naša škola a okolie

Datum: 30. 12. 2011
Fotografií: 228
Zložiek: 2

ZUŠ, krúžky

Datum: 30. 12. 2011
Fotografií: 451
Zložiek: 5

Akcie školy

Datum: 30. 12. 2011
Fotografií: 7048
Zložiek: 204

Absolventi

Datum: 30. 12. 2011
Fotografií: 65
Zložiek: 3

Súťaže

Datum: 30. 12. 2011
Fotografií: 179
Zložiek: 11