Choď na obsah Choď na menu
 

V I T A J T E

na stránke Základnej školy

v Slatinských Lazoch

aj v školskom roku 2021/2022

nepomenovany--2-.jpg12--1-.jpg

 

 

 

 

 

 

oznacenie_priestorov-zs_slatlazy2--2--page0001.jpg1publicita_loga-page0001.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 •  

 •  OTVORENIE NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKU

  2021/2022

   

   

   

  Vážení rodičia, milí žiaci. smiley

 •  
 • Školský rok otvoríme vo štvrtok 2. septembra o 08.00 v jednotlivých triedach. Hromadné otvorenie školského roka pred školou nebude. 

  Rodičia budúcich prvákov a prváci čakajú v areáli, kde ich privítame, a pani učiteľka odvedie do triedy.

  Škola  bude otvorená od 07:20 - žiaci prichádzajú  do svojej triedy. Žiaci, nezabudnite si obuv na prezutie.

  Prvý deň strávia žiaci spolu so svojim triednym učiteľom/triednou učiteľkou do 10:00. 

  Obedy sa prvý deň nepodávajú, varí sa až od piatku 03.09.

  Činnosť ŠKD bude takisto od piatku 03.09. 

   

  Žiaci prinášajú prvý školský deň tlačivo

  - Vyhlásenie o bezpríznakovosti Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, uvedené v článku nižšie- pokiaľ si nemáte možnosť tlačivo doma pripraviť, prázdne tlačivá dáme žiakom k dispozícii. Je potrebné ho priniesť najneskôr v piatok ráno.

  Všetky ostatné dôležité informácie ohľadne priebehu školského roku žiakom sprostredkujú triedni učitelia.

  Oznam pre osoby vstupujúce do budovy školy: 

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

  Prvý školský deň nie je samozrejme potrebné, aby si žiaci nosili školskú tašku, stačí len malý zápisník a pero (ak by si potrebovali niečo poznačiť), rúško, prezúvky.

  Vyučovať sa začína až v piatok .

   

  Opatrenia k otvoreniu školského roka  2021/2022  

 

 

 

 

 

Vážení rodičia, milí žiaci

 

     Za pár dní končia prázdniny a budeme zahajovať nový školský rok , preto Vám dávame do pozornosti  nasledujúce informácie súvisiace s novými podmienkami  nástupu žiakov do školy. 
Informácie sú vybrané z najnovšieho dokumentu , ktorý vydalo MŠ pod názvom   „ Školský semafor – manuál pre školy a školské zariadenia“ :

 

Cieľom manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR (viď príloha) je udržať bezpečné prostredie v školách po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.

 

Predstavujeme Vám prehľad opatrení k 1. 9. 2021 . Manuál vychádza z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.8. 2021 a vyhlášok  Úradu verejného  zdravotníctva SR zverejnených 12.8.2021.

 

Bezpríznakovosť 

Pri  prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní( vrátane víkendov a sviatkov)  rodič predkladá  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.   (viď príloha

V prípade, že rodič nepredloží Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, považuje sa žiak za príznakového. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak prišiel do školy sám, je potrebnné umiestniť žiaka do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.( V zelených okresoch na základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automatu. ) Žiak s príznakmi musí zostať doma.. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. 

 

Nástup do školy a možnosť testovania

Na začiatku školského roka ministerstvo umožní dobrovoľné testovanie žiakov v školách. Základné školy majú možnosť PCR testovania kloktacími testami. Možnosť testovať sa PCR testami bude len na začiatku školského roka: 

- zisťovanie záujmu rodičov od 23.8.2021,

- testovanie kloktacími testami   v škole alebo doma od 2.9. do 5.9. 2021.(výsledok  príde rodičovi do 72 hodín) ,

-testovanie môžu využiť všetci žiaci.

Domáce samotestovanie :

- možnosť dobrovoľného samotestovania Ag testami v domácom prostredí v priebehu šk. roka - sada 25 testov, 

-odporúča sa testovať, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19,

-zisťovanie záujmu rodičov o samotestovanie  od 23.8.2021,

-od 30.8.  škola odovzdá testy rodičom.

 

V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiaka , žiak zostáva doma a rodič kontaktuje detského lekára  a oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok. 

Prerušenie vyučovania v triedach

Podľa nového COVID Automatu  sa bude vyučovanie prerušovať len v jednotlivých triedach, nie v celej škole. Ak sa v triede vyskytne žiak  alebo zamestnanec pozitívny na na ochorenie COVID- 19,  pôjdu žiaci z triedy do 14 dňovej karantény. Okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény. Ak sa osoba pozitívna na COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe, , žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19.Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada. 

 

Výnimky z karantény

Výnimky z karantény si môžu uplatniť :

-žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID -19 za posledných 180 dní,

- plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia.

Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením Oznámenie o výnimke z karantény   ( viď príloha) 

 

Ospravedlnenie dochádzky

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich dní. Pri absencii viac ako po sebe 5 idúcich vyučovacích dní  z dôvodu ochorenia, musí predložiť Potvrdenie  o chorobe od detského lekára. V opačnom prípade pôjde o neospravedlnené hodiny, ktoré môžu mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. 

OČR

Rodič má nárok na ošetrovné, ak riaditeľ školy alebo RÚVZ  rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá doma dieťa na základe vlastného rozhodnutia, , nárok na OČR mu nevzniká. 

 

Všeobecné opatrenia 

-Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR. 

- Dodržiavať ROR( rúško- odstup- ruky) 

 

Povinnosti rodiča

- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení pri príchode a odchode žiaka .

- Zabezpečí pre žiaka  každý deň minimálne 2 rúška  a papierové jednorazové utierky.

- Predkladá Písomné vyhlásenie bezpríznakovosti( V zelených okresoch na základe odporúčania ministerstva, v ostaných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automatu. )

- V prípade, že je u žiaka podozrenie na   COVID-19 alebo bol v úzkom  kontakte  s osobou pozitívnou na COVID- 19, rodič bezodkladne o tom informuje triedneho učiteľa.

-Bezodkladne nahlásiť karanténu škole, ak bola  nariadená detským lekárom alebo RÚVZ.

-V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie COVID-19, rodič bezodkladne informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy.

 

 

Prílohy:

 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Oznámenie o výnimke z karantény

Školský semafor 2021-2022

 

 

  OZNAM PRE RODIČOV našich žiakov 

 

 

Vážení rodičia/ zákonní zástupcovia,

dňa 1.8.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2021 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

V tejto súvislosti, je nevyhnutné predložiť v termíne do 31.07.2021 na Obecný úrad v Slatinských Lazoch:

 • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
 • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima
 • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa /za každého zákonného zástupcu osobitne/

 

Uvedené potvrdenia - vyplnené a podpísané, Vás žiadame priniesť osobne na Obecný úrad v Slatinských Lazoch alebo poslať na mail fojtikova@lazy.sk

 

Tlačivo čestného vyhlásenia si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

 

 

  Karanténne opatrenia  

 

 

Vážení rodičia, milí žiaci !

 

Na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom vo Zvolene   č.: 2021/2585  zo dňa 08.06.2021


prerušuje naša škola prezenčné vyučovanie vo 4. ročníku z dôvodu karanténneho opatrenia – uzavretia.

Vzdelávanie v tomto ročníku  bude prebiehať dištančne  prostredníctvom platformy „ Bez kriedy“, online prostredníctvom  messenger, /zoom./

Prosíme rodičov, aby zabezpečili technické vybavenie svojim deťom a dohliadli na prítomnosť žiakov na dištančnom vzdelávaní, nakoľko sa blíži termín koncoročnej klasifikácie, kedy sa už prevažne prebraté učivo opakuje a systematizuje.

 

 

 

ROZHODNUTIE  č.: 2021/2585Za, CiZvolen: zo dňa 08.06.2021 / výňatok/

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c), § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 355/2007 Z. z.“) vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosným ochoreniam podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. b), c), f) zákona č. 355/2007 Z. z.v spojení s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. osprávnom konaní (správny poriadok) vznení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 71/1967 Zb.“) na základe epidemiologického vyšetrovania zo dňa 08.06.2021nariaďuje tieto op a t r e n ia: Podľa § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. b), c), f) zákona č. 355/2007 Z. z. sa sa nariaďuje Základnej škole Slatinské Lazy č. 112, 962 25, IČO: 37831313 karanténne opatrenie – uzavretie 4. ročníka  v čase od dňa 05.06.2021 do konca trvania karanténnych opatrení, t.j. do 18.06.2021.

 

 

Ing. Miroslava Hozlárová

riaditeľka ZŠ Slatinské Lazy

 

 

  Karanténne opatrenia  

 

 

Vážení rodičia, milí žiaci

Na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom vo Zvolene  č. 2021/2568 Za , vydaného dňa  07.06.2021 a rozhodnutia RÚVZ so sídlom vo Zvolene  č. 2021/ 2569 Ci, Za ,   vydaného taktiež dňa   07.06.2021 

prerušuje naša škola prezenčné vyučovanie v 7.,8.,9.,a v 6. ročníku z dôvodu karanténneho opatrenia – uzavretia.

Vzdelávanie v týchto ročníkoch bude prebiehať dištančne  prostredníctvom platformy „ Bez kriedy“, online prostredníctvom googlemeet , messinger, zoom.

Prosíme rodičov, aby zabezpečili technické vybavenie svojim deťom a dohliadli na prítomnosť žiakov na dištančnom vzdelávaní, nakoľko sa blíži termín koncoročnej klasifikácie, kedy sa už prevažne prebraté učivo opakuje a systematizuje.

 

/ príloha: výňatky z rozhodnutí /

ROZHODNUTIE : Č. 2021/2568 Za , Zvolen: 07.06.2021

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c), § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 355/2007 Z. z.“) vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosným ochoreniam podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. b), c), f) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 71/1967 Zb.“) na základe epidemiologického vyšetrovania zo dňa 07.06.2021 nariaďuje tieto o p a t r e n i a: Podľa § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. b), c), f) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje Základnej škole Slatinské Lazy č. 112, 962 25, IČO: 37831313 karanténne opatrenie – uzavretie 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník () v čase od dňa 03.06.2021 do konca trvania karanténnych opatrení, t.j. do 16.06.2021.

 

ROZHODNUTIE  č: 2021/ 2569 Ci, Za , Zvolen:07.06.2021

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c), § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 355/2007 Z. z.“) vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosným ochoreniam podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. b), c), f) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 71/1967 Zb.“) na základe epidemiologického vyšetrovania zo dňa 07.06.2021 nariaďuje tieto o p a t r e n i a: Podľa § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. b), c), f) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje Základnej škole Slatinské Lazy č. 112, 962 25, IČO: 37831313 karanténne opatrenie – uzavretie 6).ročník  v čase od dňa 05.06.2021 do konca trvania karanténnych opatrení, t.j. do 18.06.2021.

Ing. Miroslava Hozlárová,

riaditeľka Základnej školy , Slatinské Lazy

 

  Deň mlieka v školskej jedálni  

 

V školskej jedálni sme si pripomenuli Medzinárodný deň mlieka :)

 

img_20210512_120842.jpg

 

 

Foto si môžete pozrieť tu .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pozvanie k pani starostke  

 

 

Naši zlatí prváčikovia dostali na dnes krásne pozvanie. Navštívili aj s pani učiteľkou triednou obecný úrad. Pani starostke  Darine Hroncovej predviedli ako sa krásne naučili čítať a dostali od nej aj hodnotenie do žiackych knižiek.

 

received_298255481807394.jpeg

Fotky si môžete pozrieť tu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovanie od 10. 5. 2021

 

 

Milí rodičia a žiaci !

 

Od 10.5.2021 sa  už  nemusíte preukazovať negatívnym testom alebo výnimkou. 

Stačí doniesť len vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 

 

Ing. Miroslava Hozlárová

riaditeľka ZŠ Slatinské Lazy

t.č. 0911 544 774

 Aktuálne vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

smiley  Deň Zeme smiley

 

Ako každý rok aj teraz sme si pripomenuli Deň Zeme vyčistením okolia školy a obce. Nemohli sme byť aktuálni, teda 22. 4., pretože sme sa ešte vtedy učili dištančne. Žiaci mali veľmi dobrý pocit z vykonanej práce.

 

received_297917365269124.jpeg

 

Viac fotiek si môžete pozrieť vo fotogalérii tu . 

 

Pri príležitosti Dňa Zeme si môžete preskúšať svoje vedomosti z prostredia ochrany životného prostredia v EkoKvíze.

https://hra.ekokviz.eu/

 

 

   „Nevyhadzujeme, recyklujeme“  

 

 

Toto nám všetkým odkazuje múdra pani sova aj sama príroda i naše piatačky Maťka Mažgútová, Tánička Žitníková, Paulínka Michnová.

Zapojili sa do 49. úlohy Recyklohier „ Zahrajme sa na dizajnérov“ – návrh krabičky na zber použitých batérií.

Ich práca bola vybratá ako jedna z najlepších spomedzi všetkých zapojených škôl ( v projekte je ich 1262). Ich odmena je nádherná kniha „Počuješ rozprávať stromy?“.

 

recyklohry_matka--pavlinka--tanicka.jpg

 

Recyklohry je školský projekt, ktorý spája vzdelávací program, súťaže a zber elektrozariadení i použitých batérií. Zapojení sme od r. 2010.

                                                                                                                                                  Mgr. Evka Rovňanová

Dotácia ministerstva školstva pre jedálne

ĎALŠIE 2 MILIÓNY EUR PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE
Zdravšie stravovanie žiakov, kvalita ponúkaných jedál a modernejšie vybavenie školských jedální – to sú ciele dotácie ministerstva školstva.

Rezort tento rok na tento účel vyčlenil celkovo 2 milióny eur.

Na základe vyhodnotenia žiadostí dotáciu pridelil 417 školským jedálňam základných a stredných škôl.

Finančná podpora je určená na zlepšenie ich vybavenia, pričom maximálna výška finančných prostriedkov pre jedného žiadateľa predstavuje sumu 5 000 eur.

Zoznam podporených žiadostí si viete pozrieť na tomto linku:

 

Fotoalbum

Deň mlieka v školskej jedálni 2020-2021

Datum: 19. 5. 2021
Fotografií: 15
Zložiek: 0

Prváčikovia 2020-2021 u pani starostky

Datum: 19. 5. 2021
Fotografií: 5
Zložiek: 0

Deň Zeme 2021

Datum: 10. 5. 2021
Fotografií: 10
Zložiek: 0

Lyžiarsky výcvik 2020

Datum: 26. 2. 2020
Fotografií: 6
Zložiek: 0

Ochutnávka 2019

Datum: 19. 11. 2019
Fotografií: 6
Zložiek: 0

Školský klub

Datum: 18. 10. 2019
Fotografií: 6
Zložiek: 0

Deň Zeme 2019

Datum: 26. 4. 2019
Fotografií: 10
Zložiek: 0

Zápis 2019

Datum: 11. 4. 2019
Fotografií: 18
Zložiek: 0

Stavanie mája 2018

Datum: 10. 5. 2018
Fotografií: 23
Zložiek: 0

Lyžiarsky výcvik 2018

Datum: 21. 3. 2018
Fotografií: 24
Zložiek: 0

Úspechy v karate 2017/2018

Datum: 20. 2. 2018
Fotografií: 13
Zložiek: 0

Rodičovský ples

Datum: 24. 2. 2017
Fotografií: 171
Zložiek: 5

Úspechy našich žiakov

Datum: 21. 9. 2012
Fotografií: 184
Zložiek: 8

Naša škola a okolie

Datum: 30. 12. 2011
Fotografií: 228
Zložiek: 2

ZUŠ, krúžky

Datum: 30. 12. 2011
Fotografií: 451
Zložiek: 5

Akcie školy

Datum: 30. 12. 2011
Fotografií: 7048
Zložiek: 204

Absolventi

Datum: 30. 12. 2011
Fotografií: 65
Zložiek: 3

Súťaže

Datum: 30. 12. 2011
Fotografií: 179
Zložiek: 11