Choď na obsah Choď na menu
 

Projekty

 Triedime odpady v rámci Recyklohier

 

recyklo-hry.jpg

 

 Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere.  V rámci projektu Recyklohry bola naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia a je umiestnená v "drevenici". Každý žiak bude môcť do školy nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač, ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, aku skrutkovač atď.). Naši žiaci sa môžu zapojiť tiež do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré bude organizátor projektu zadávať.

 Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získa naša škola body, za ktoré žiakom budeme môcť obstarať rôzne učebné pomôcky, hry aj vybavenie pre voľný čas. Katalóg odmien a ďalšie informácie o projekte sú Vám k dispozícii na www.recyklohry.sk.

 Rodičia, aj vy sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte doma vyradené drobné elektrospotrebiče, venujte ich svojim deťom. Zaistíte tak ich recykláciu a svojim deťom pomôžete získať body na nákup odmien.

 

 

dscn3709.jpg

 

dscn3708.jpg

 

dscn3016.jpg

 

Projekty, do ktorých sa naša škola zapojila nájdete TU.

 

Rozvojový  projekt STOP BARIÉRAM 2011  

 

„Integrujme ďalej...“

 

 V roku 2011 sa našej škole podarilo uspieť a získala tak finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR v rámci  rozvojového projektu vo výške 4275 €, ktoré použila na zlepšenie podmienok pre vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.

       Cieľom projektu bolo poskytnúť vzdelávanie na vyššej kvalitatívnej úrovni deťom so zdravotným znevýhodnením a integrovať ich do vyučovacieho procesu s ostatnými deťmi.

 Zámerom bolo zlepšiť materiálno-technické vybavenie pri vyučovaní a zlepšiť podmienky týchto detí  počas vyučovania.

       Cieľovou skupinou projektu boli žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktoré navštevujú Základnú školu v Slatinských Lazoch. Škola už 9 rokov na žiadosť rodičov integruje deti so zdravotným znevýhodnením. Niektorí z týchto žiakov by mali byť v špeciálnej škole, ale rodičia požiadali o ich integráciu medzi ostatné zdravé deti. Niektorí z nich majú individuálny študijný plán.

Všetci títo žiaci potrebujú pre účely výchovy a vzdelávania individuálny prístup:

-    pomoc asistenta učiteľa (najmä  mentálne a zdravotne postihnutí),

-   majú špecifické potreby a požiadavky na komplexnú starostlivosť (úprava podmienok, materiálno-technické vybavenie)

-    individuálny prístup vo vzdelávaní (úprava metód, formy a prístupu učiteľa).

      Na škole integrujeme žiakov s poruchami učenia /dyslexia, dyskalkúlia, dysortografia, dysfázia, dysgrafia, kombinácia uvedených porúch/, s poruchami správania, s mentálnym postihnutím,  poruchami pozornosti  a koncentrácie a  s telesným postihnutím /vozičkár, epileptik/.

      Učitelia musia brať do úvahy pri integrácii odporúčania psychológov a špeciálnych pedagógov, nakoľko deti trpia rôznymi problémami, ako sú: znížená miera koncentrácie, pomalé tempo, ťažkosti pri myšlienkových operáciách, neadekvátne emocionálne reakcie (výbuchy zlosti, agresivita...), skorá unaviteľnosť (1-2 hodiny vydržia sústredení, potom ich treba motivovať), nerovnomerné pracovné výkony a pod. Tiež musia rešpektovať vhodné učebné pomôcky, kompenzačné pomôcky a pripravovať obrovské množstvo názorného materiálu. Musia deťom dopriať priestor a čas na relaxáciu, psycho- hygienu, pohyb počas hodiny apod.

Integrácia detí so zdravotným znevýhodnením medzi zdravé deti má mnoho výhod:

-  dieťa so zdravotným znevýhodnením žije stále v bežnom školskom a spoločenskom prostredí a neustále sa musí vyrovnávať s prekážkami, ktoré mu toto prostredie stavia do cesty,

-    je to dôležité pre jeho psychický vývoj, keď ho príjme prostredie, v ktorom vyrastá,

-  spolužiaci týchto zdravotne znevýhodnených detí sa stávajú citlivejšími a rozvíja sa v nich humánne cítenie, ochota pomôcť, pochopenie a empatia.

       Prostredníctvom tohto projektu sme tak mohli zabezpečiť nábytok na mieru  a postaviť nájazdovú rampu pre vozičkára aby sme  uľahčili  jeho prepravu do budovy školy. Zakúpili sme  pomôcky na výchovu a vzdelávanie (počítače, notebook, programové vybavenie so špeciálnym softwarom), zabezpečili sme materiálne umelecké tvorivé dielne – /arteterapia, muzikoterapia/, (špeciálne hmoty na tvarovanie a potreby na maľovanie,  flauty a stojany). Na cvičenia vo fitnes – /relaxačné, regeneračné a rehabilitačné/ sme  zakúpili  malé žinenky, a činky, polohovateľné lehátko a masážne pomôcky. Súčasťou projektu bolo aj splnenie rôznych čiastkových výchovno-vzdelávacích aktivít v rámci vyučovania a po poludní.

                                                              Miroslava Hozlárová, riaditeľka ZŠ

 

 


Učíme kreatívne 2009

 
     V roku 2007 Slovenský plynárenský priemysel a.s., zareagoval na potreby definované v Koncepcii energetickej efektívnosti SR a založil neinvestičný fond EkoFond. Prostredníctvom tohto fondu sa SPP snaží zmeniť myslenie spoločnosti a aktívne hľadať cesty úspor energií.
     EkoFond v minulom šk. roku vyhlásil súťaž pre učiteľov a žiakov II. stupňa ako súčasť dlhodobého projektu EkoFond pre školy. Cieľom tohto projektu je podporiť záujem žiakov a pedagógov ZŠ o vzdelávanie v oblasti energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia.
     Naša škola je už druhý rok členom Klimatickej aliancie a témy týkajúce sa ochrany prírody a prírodných zdrojov nás vždy oslovia , preto sme sa do súťaže prihlásili. Zámerom  projektu bolo vymyslieť a zrealizovať čo najkreatívnejšiu hodinu na ľubovoľnom predmete na tému    „ Zemný plyn a energie 3.tisícročia“. Do súťaže sa celkovo prihlásilo 207 škôl z celého Slovenska. Projekt našej kreatívnej hodiny sa realizoval na prírodopise v 8.ročníku. Žiaci boli rozdelení do troch skupín, pričom každá skupina mala svoje poslanie a úlohu. Prvá skupina zmonitorovala pomocou dotazníkov energetickú situáciu v rodinách žiakov a navrhla spôsoby šetrenia energií. Druhá skupina vytvorila prezentáciu ako učebnú pomôcku na CD nosič, v ktorom charakterizovala zdroje energií, ale zamerala sa na obnoviteľné zdroje energie vo svete. Tretia skupina vytvorila poster na tému zemný plyn, energetická kríza a jej dopad na národné hospodárstvo. Výsledky všetkých troch skupín sa odprezentovali na jednej vyučovacej hodine formou prednášky, na ktorú si žiaci pozvali všetkých pedagógov školy a vžili sa do rolí pedagógov. Hodina bola zaujímavá, poučná , pretože žiaci k tejto téme pristupovali aktívne, preukázali svoju samostatnosť a tvorivosť. Celý priebeh projektu vrátane príprav sa spracoval aj písomne a spolu s prílohami, CD  nosičom a fotografiami bol zaslaný na EkoFond.
     V dvojkolovom hodnotení posudzovali kvalitu jednotlivých hodín 4 komisie zložené z odborníkov v oblasti energetiky, pedagogiky a ekológie. Do finále sa dostalo len 15 škôl s najpútavejšími príspevkami a medzi nimi aj naša škola. Tento fakt nás potešil a tak sme sa zúčastnili slávnostného aktu na pôde SPP v Bratislave. Bolo to 18.júna 2009 v Kongresovej sále za účasti zástupcov EkoFondu , zástupcov SPP a novinárov. Predseda Správnej rady neinvestičného fondu Jean Jacques Ciazynski vyhlásil výsledky prvého ročníka tejto súťaže a odmenil tých najlepších. Naša škola sa umiestnila na peknom 9.mieste a okrem USB -kľúčov a iných vecných cien pre žiakov získala aj finančnú čiastku na nákup učebných pomôcok vo výške 830 €.
      Ocenenie nás veľmi teší a zároveň motivuje do práce pri realizácii ďalších zaujímavých projektov.
                  
 
 Realizátori a účastníci  projektu riaditeľka Miroslava Hozlárová  a žiaci 8.ročníka